FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

लेखापरीक्षक नियुक्ती गरिएको सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 
Current View

आ.ब.0७८/७९ को स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (FRA) नतिजा सार्वजनिक गरिएको बारे।

दस्तावेज: 
Current View

आ.ब. ०७८/७९ को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्व-मूल्याङ्कन (LISA) को नतिजा सार्वजनिक सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 
Current View

Pages